top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA SERWISU WWW.RT-T.EU

Niniejsza Polityka prywatności określa m.in. zasady funkcjonowania Serwisu Usługodawcy, dostęp i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniana nieodpłatnie na stronie internetowej www.rt-t.eu. Niniejsza dokument stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.  

Podstawę prawną niniejszej Polityki prywatności stanowią: 
1)    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2)    Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
3)    Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności jej postanowień z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące. 

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ino@rt-t.eu oraz korespondencyjnie pod adresem: ul. Głogowska 43, 46-020 Opole. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

 

DEFINICJE

Polityka prywatności – niniejszy dokument 
Serwis – strona internetowa www.rt-t.eu
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą; 
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu; 
Usługodawca – RT&T sp. z o.o., ul. Głogowska 43, 46-020 Opole, NIP: 7010379223, KRS: 0000464578;
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.

 

§1 
Serwis oraz świadczenie Usług

1.    Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta:
   1)    Zgłoszenie – usługa umożliwiająca wyrażenie przez Użytkownika chęci skorzystania z usług szkoleniowych świadczonych stacjonarnie przez Usługodawcę, poprzez przesłanie elektronicznego zgłoszenia i podanie danych osobowych umożliwiających kontakt zwrotny i ocenę możliwości udziału w szkoleniu;
   2)    Aplikuj do nas! – usługa umożliwiająca przesłanie drogą elektroniczną przez Użytkownika swoich danych kontaktowych oraz informacji związanych z doświadczeniem zawodowym i posiadanymi certyfikatami w związku z ogłoszeniem opublikowanym w Serwisie. 
2.    Korzystanie z Usług wymienionych w §1 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Polityki prywatności, zaznaczeniu wymaganych zgód oraz podaniu odpowiednich danych.
3.    Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
4.    Do korzystania z Usług w Serwisie konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
5.    Dostęp do Serwisu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Użytkownika.
6.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Polityki prywatności przez Użytkownika. 
7.    Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.
8.    Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług  może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkowników w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
9.    Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
10.    Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu lub Usług innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu oraz Usług, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.
11.    Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Serwisu.
12.    W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Polityką prywatności, albo narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu.  
13.    Korzystanie z Usług jest nieodpłatne bądź odpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu lub wprowadzenia nowych płatnych Usług, promocji bądź rabatów.
14.    Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Użytkownika w Serwisie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:
   1)    naruszających prawa i dobra osób trzecich,
   2)    wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
   3)    propagujących pornografię lub przemoc,
   4)    reklamowych,
   5)    niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.
15.    Użytkownik zobowiązany powstrzymać się od wszelkich działań reklamowych i promocyjnych, jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania pisemnej zgody od Usługodawcy.
16.    Użytkownik może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
17.    W razie zamieszczenia przez Użytkownik treści naruszających postanowienia §1 ust. 14 – 16, Usługodawca ma prawo te treści usunąć.

§2
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY

1.    Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego dokumentu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Użytkowników ponad wymogi ustawowe. W szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1)    treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie;
   2)    jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Polityką prywatności;
   3)    treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie.
2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
3.    Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę Użytkownik może składać na adres poczty elektronicznej: info@rt-t.eu lub korespondencyjnie na adres: RT&T sp. z o.o., ul. Głogowska 43, 46-020 Opole.
4.    Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały co najmniej następujące dane:
   1)    oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej);
   2)    przedmiot reklamacji;
   3)    okoliczności uzasadniające reklamację.
5.    Wymogi podane w §2 ust. 4 mają jedynie charakter zalecający. Złożenie reklamacji bez zachowania tych wymogów nie wypływa na skuteczność złożonej reklamacji.
6.    Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
7.    Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować Politykę prywatności Serwisu, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8.    Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjnej podany przez niego w reklamacji.
9.    Procedura reklamacyjna wskazane w ust. 3-8 niniejszego paragrafu dotyczy jedynie reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz Świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Umowy. 
10.    Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli, na świadczenie wszystkich Usług lub tylko niektórych z nich, poprzez zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną ze stosownym żądaniem na adres Usługodawcy: RT&T sp. z o.o., ul. Głogowska 43, 46-020 Opole. 
11.    Wypowiedzenie, o którym mowa w §2 ust. 10 nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem późniejszych umów zawartych z Usługodawcą bądź jego kontrahentami dotyczącymi zatrudnienia Użytkownika lub świadczenia usług szkoleniowych. 

§3
Dane osobowe

1.    Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
2.    Korzystanie z Usług wymaga udostępnienia przez Użytkownika informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe lub dane osobowe osób trzecich. 
3.    Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
   1)    Dla Usługi Zgłoszenie - dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o znajomości języków obcych, informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym;
   2)    Dla Usługi Aplikuj do nas! – dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, informacje o posiadanych certyfikatach/uprawnieniach;
4.    Informacje uzyskiwane od Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1)    Podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz dalszej realizacji tej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (dla Usługi Zgłoszenie, a także w zakresie danych identyfikacyjnych i kontaktowych dla Usługi Aplikuj do nas!);
   2)    Wzięcia udziału przez Użytkownika w procesie rekrutacji na konkretne stanowisko o którym mowa w opublikowanym w Serwisie ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
   3)    W celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności Użytkownika pod kątem potrzeb kontrahentów Usługodawcy, co może się wiązać z udostępnieniem danych osobowych Użytkownika przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych na rzecz tych podmiotów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   4)    Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
   5)    Innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:
       - rozliczenia świadczeń wynikających z stosunków prawnych, 
       - ochrony praw osób trzecich, 
       - zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń, 
       - dokonywania pomiarów statystycznych, 
       - wykorzystywania plików cookies w zakresie wskazany w §4 Polityki prywatności,
       - dostosowywania treści stron internetowych,
       - prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, 
       - rozpatrywania reklamacji,
       - wzajemnego kontaktu,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
5.    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy i korzystania z Usług. 
6.    Użytkownik ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody bądź wyrażenie sprzeciwu następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Użytkownika. Nadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy RODO.
7.    Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych przekazanych mu przez Użytkownika. Usługodawca nie przetwarza danych osobowych Użytkownika poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
8.    Dane udostępniane przez Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi zapewnienia infrastruktury informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
9.    Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
10.    Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją Umowy, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO. Wskazane podmioty będą wówczas odbiorcami danych osobowych w rozumieniu RODO.
11.    Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany poprzez skorzystanie z prawa do sprostowania danych. 
12.    Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług lub stosunków prawnych powstałych w wyniku skorzystania z funkcjonalności Serwisu oraz po ich zakończeniu, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z ich tytułu, a także przez czas trwania usprawiedliwionego celu po stronie Usługodawcy lub do czasu odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika lub wygaśnięcia zgody udzielonej na czas określony.
13.    Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych. Do zabezpieczeń tych należą w szczególności:
   1)    system bezpieczeństwa transmisji danych – dane Użytkowników korzystających z Usług, szyfrowane są przy użyciu co najmniej 32-bitowego klucza protokołu SSL 
   2)    system kontroli dostępu do danych – jedynie Użytkownik, Usługodawca oraz upoważnione przez niego osoby, mają dostęp do danych.

 

§4
Technologia cookies

1.    Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Usługodawcy informacje statystyczne o ruchu Użytkownika, aktywności Użytkownika i sposobie korzystania z Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. 
2.    Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookies, local storage lub podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych, w następujących celach: 
   1)    Bezpieczeństwo – pliki cookies wykorzystywane są w celach wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym nieuprawnionemu korzystaniu z Serwisu, 
   2)    Funkcjonalność – pliki cookies wykorzystywane są w celu zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego wyglądu strony, rozmiaru czcionki itp.
   3)    Analityka – pliki cookies wykorzystywane są do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników; w tym celu Usługodawca może korzystać z usług podmiotów trzecich, dzięki którym uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu;
3.    Dane zapisane w plikach cookies, o których mowa w §4 ust. 2 pozyskiwane są  automatycznie, przy czym Użytkownik może, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym, samodzielnie zarządzać plikami cookies. Użytkownik może zdecydować o zablokowaniu plików cookies bądź wyłączeniu niektórych ich rodzajów, w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Całkowite zablokowanie obsługi plików cookies może powodować niemożność lub trudności w korzystaniu z Serwisu lub poszczególnych jego Usług. 
4.    Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zaleca się zaznajomienie ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.
5.    Użytkownik informowany jest o fakcie korzystania przez Usługodawcę z technologii plików cookies po wejściu przez Użytkownika na stronę główną Serwisu wraz z odesłaniem do niniejszej Polityki prywatności. 
6.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


§5
Postanowienia końcowe

1.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności. W przypadku takiej zmiany, nowa treść zostanie opublikowana w Serwisie z odpowiednią adnotacją o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności równoznaczne jest z ich akceptacją.
2.    Zmiany dotyczące aktualizacji danych Usługodawcy nie stanowią zmiany Polityki prywatności.
3.    Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Polityce prywatności. 
4.    Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Polityki prywatności oraz jest prawo polskie.
5.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Polityki prywatności zostanie uznana za nieważne na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
6.    Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.08.2021 r.

bottom of page